5. Еңбек және халықты жұмыспен қамтуТруд и занятость населения - Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы...


5. Еңбек және халықты жұмыспен қамту
Труд и занятость населения


^ Экономикалық тұрғыдан белсенді халық (жұмыс күші) – тауарлар мен қызметтер өндіру үшін жұмыс күшін ұсынуды қамтамасыз ететін, халықтың экономикалық белсенділігін өлшеу үшін белгіленген жастағы халықтың бөлігі. Экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың санына экономикалық қызметтің барлық салаларында жұмыспен қамтылғандар мен жұмыссыздар кіреді.

Еңбекке қабілетті жастағы адамдарға 16 жасқа толған азаматтар және 63 жасқа дейінгі ерлер, 58 жасқа дейінгі әйелдер жатады («Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» ҚР Заңына және «Қазақстан Республикасының азаматтарын зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңына сәйкес).

^ Экономикалық белсенділік деңгейі – 15 жас және одан жоғары жастағы халықтың жалпы санындағы экономикалық тұрғыдан белсенді халық санының пайызбен өлшенген үлесі.

^ Жұмыспен қамтылған (жұмыс істейтін) халық - бір аптаға тең қысқа мерзім ішінде өз жағдайы бойынша мына санаттардың біреуіне жатқызуға болатын тиісті жастағы барлық адамдар:

а) ақы төленетін (жалдамалы) қызметкер;

б) өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкер.

Зерттелген аптада демалыста (еңбек демалысы, ақысыз демалыс, жүктілігі мен босануы бойынша демалыс немесе баланы күтуге берілетін демалыс) болған немесе ауырып қалған адам да жұмыспен қамтылған болып есептеледі, өйткені ол өз жұмысына ресми тіркелген.

^ Жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер – қызметақы, сыйлықақы, үстемеақы және с.с. немесе заттай нысанда еңбекақы (сыйақы) төлеу көзделетін жалдау шарты бойынша жұмыс істейтін адамдар.

Өз бетінше жұмыспен қамтылу – бұл сыйақы мөлшері тауарлар мен қызметтер өндіруден (өткізуден) алынатын табысқа тікелей байланысты болатын жұмыспен қамтылу (бұл жерде өзінің тұтынуы табыстың бір бөлігі ретінде қарастырылады).

Жұмыссыздарға халықтың экономикалық белсенділігін өлшеу үшін белгіленген жастағы, қаралып отырған кезеңде бір мезгілде үш негізгі өлшемге жауап берген адамдар жатады:

а) жұмыссыз (табысты жұмысы болмаған) болған;

б) оны белсенді іздеген;

в) белгілі уақыт кезеңі ішінде жұмысқа кірісуге дайын болған.

^ Жұмыссыздық деңгейі – экономикалық тұрғыдан белсенді халық санындағы жұмыссыздар санының пайызбен өлшегендегі үлесі.

Экономикалық тұрғыдан енжар (әрекетсіз) халық – қаралып отырған кезең ішінде жұмыспен қамтылғандар немесе жұмыссыздар болып табылмайтын, халықтың экономикалық белсенділігін өлшеу үшін белгіленген жастағы адамдар.

^ Халықтың экономикалық енжарлық деңгейі –15 жас және одан жоғары жастағы халықтың жалпы санындағы экономикалық тұрғыдан енжар халық санының пайызбен өлшенген үлесі.

^ Экономически активное население (рабочая сила) – часть населения в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных.

К лицам трудоспособного возраста, относятся граждане, достигшие 16 лет и мужчины в возрасте 63 лет, женщины – 58 лет (согласно Закону РК «О труде в Республике Казахстан» и Закону РК «О пенсионном обеспечении граждан Республики Казахстан»).

^ Уровень экономической активности – доля численности экономически активного населения в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.

^ Занятое (работающее) население – все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:

а) "оплачиваемый (наемный) работник";

б) "самостоятельный работник".

Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.

^ Наемные (оплачиваемые) работники – лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме.

^ Самостоятельная занятость – это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).

^ К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:

а) были без работы (не имели доходного занятия);

б) занимались активно ее поиском;

в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.

^ Уровень безработицы – доля численности безработных в численности экономически активного населения, измеренная в процентах.

Экономически неактивное (пассивное) население – лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые не являются занятыми или безработными в течение рассматриваемого периода.

^ Уровень экономической неактивности населения – доля численности экономически неактивного населения в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.

.

^ 2009 жылғы ІV тоқсандағы еңбек рыногының негізгі индикаторлары
Основные индикаторы рынка труда в ІV квартале 2009 года
Барлық халық
Все

население

Ауыл халқы
Сельское

население

Қала халқы
Городское

население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық, адам

8 469 192

4 028 032

4 441 160

Экономически активное население, человек

Халықтың экономикалық тұрғыдан белсенділігінің деңгейі, %

70,8

75,2

67,2

Уровень экономической активности населения, %

Жұмыспен қамтылған халық, адам

7 937 418

3 797 482

4 139 936

Занятое население, человек

Жұмыспен қамтылу деңгейі, %

93,7

94,3

93,2

Уровень занятости, %

Жалдамалы қызметкерлер, адам

5 285 280

1 908 743

3 376 537

Наемные работники, человек

Жұмыспен қамтылған халық санындағы үлесі, %

66,6

50,3

81,6

Доля в численности занятого населения, %

Өздігінен жұмыспен қамтылғандар, адам

2 652 138

1 888 739

763 399

Самостоятельно занятые, человек

Жұмыспен қамтылған халық санындағы үлесі, %

33,4

49,7

18,4

Доля в численности занятого населения, %

Жұмыссыз халық, адам

531 774

230 550

301 224

Безработное население, человек

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,3

5,7

6,8

Уровень безработицы, %

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-24 жастағы)

6,0

5,0

7,3

Уровень молодежной безработицы, % (в возрасте 15-24 лет)

Ұзақ мерзімді жұмыссыздық деңгейі, %

2,3

1,9

2,7

Уровень долгосрочной безработицы, %

Экономикалық тұрғыдан енжар халық, адам

3 489 333

1 325 367

2 163 966

Экономически неактивное население, человек

Халықтың экономикалық тұрғыдан енжарлығының

(әрекетсіздігінің) деңгейі, %

29,2

24,8

32,8

Уровень экономической неактивности (пассивности) населения, %

^ 2009 жылғы ІV тоқсандағы экономикалық тұрғыдан белсенді және енжар халық
Экономически активное и неактивное население в ІV квартале 2009 года
Барлық халық
Все население

Ауыл халқы
Сельское население

Қала халқы
Городское население
екі жыныс та оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

екі жыныс та
оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

екі жыныс та оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

Экономикалық тұрғыдан белсенді халық, адам

8 469 192

4 289 888

4 179 304

4 028 032

2 101 408

1 926 624

4 441 160

2 188 480

2 252 680

Экономически активное

население, человек

Жұмыспен қамтылған халық, адам

7 937 418

4 045 632

3 891 786

3 797 482

1 986 229

1 811 253

4 139 936

2 059 403

2 080 533

Занятое население, человек

Жұмыссыз халық, адам

531 774

244 256

287 518

230 550

115 179

115 371

301 224

129 077

172 147

Безработное население,

человек

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,3

5,7

6,9

5,7

5,5

6,0

6,8

5,9

7,6

Уровень безработицы, %

Экономикалық тұрғыдан енжар халық, адам

3 489 333

1 346 482

2 142 851

1 325 367

549 874

775 493

2 163 966

796 608

1 367 358

Экономически неактивное

население, человек

2009 жылғы ІV тоқсандағы жұмыссыздар жұмыспен қамтылмау ұзақтығы бойынша *
Безработные по продолжительности незанятости в ІV квартале 2009 года*

адам человек
Барлық халық
Все население

Ауыл халқы
Сельское население

Қала халқы
Городское население
екі жыныста оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

екі жыныста оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

екі жыныста оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

Жұмыссыздар, барлығы

508 305

236 949

271 356

223 491

112 641

110 850

284 814

124 308

160 506

Безработные, всего

оның ішінде жұмыспен
қамтылмағандар:
из них не были заняты:

1 айға дейін

21 235

11 396

9 839

12 152

7 470

4 682

9 083

3 926

5 157

менее 1 месяца

1 айдан 3 айға дейін

129 445

65 717

63 728

66 877

33 905

32 972

62 568

31 812

30 756

от 1 до 3 месяцев

3 айдан 6 айға дейін

95 446

51 587

43 859

42 886

21 133

21 753

52 560

30 454

22 106

от 3 до 6 месяцев

6 айдан 12 айға дейін

64 340

26 801

37 539

23 536

10 726

12 810

40 804

16 075

24 729

от 6 до 12 месяцев

бір жыл және одан көп

118 596

47 659

70 937

41 264

21 007

20 257

77 332

26 652

50 680

год и более

олардан ешқашан жұмыс
істемегендер

79 243

33 789

45 454

36 776

18 400

18 376

42 467

15 389

27 078

из них никогда не работали

* «Жұмыссыздар» ретінде сыныпталатын зейнеткерлерді, оқудың күндізгі бөліміндегі оқушыларды, мүгедектерді есепке алмағанда.
Без учета пенсионеров, учащихся дневной формы обучения, инвалидов, классифицируемых в качестве «безработных».

^ 2009 жылғы ІV тоқсандағы жұмыссыз халық білім деңгейі бойынша
Безработное население по уровню образования в ІV квартале 2009 года

адам человек
Барлық халық
Все население

Ауыл халқы
Сельское население

Қала халқы
Городское население
екі жыныс та оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

екі жыныс та оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

екі жыныс та оба пола

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

Мынадай білімі бар жұмыссыздар:

531 774

244 256

287 518

230 550

115 179

115 371

301 224

129 077

172 147

Безработные, имеющие

образование:

жоғары

98 058

36 333

61 725

17 149

6 600

10 549

80 909

29 733

51 176

высшее

аяқталмаған жоғары

28 216

10 102

18 114

6 996

2 975

4 021

21 220

7 127

14 093

незаконченное высшее

орта кәсіптік (арнаулы)

136 476

58 522

77 954

43 006

19 772

23 234

93 470

38 750

54 720

среднее профессиональное

(специальное)

бастауыш кәсіптік

42 725

25 251

17 474

15 011

8 100

6 911

27 714

17 151

10 563

начальное профессиональное

жалпы орта

195 386

96 360

99 026

124 063

63 367

60 696

71 323

32 993

38 330

среднее общее

жалпы негізгі

30 913

17 688

13 225

24 325

14 365

9 960

6 588

3 323

3 265

основное общее

5439767777712339.html
5439825053950834.html
5439950542031509.html
5440014725144191.html
5440131746579244.html